Phiên bản 6.0.6 - Cập nhật ngày 02/11/2023

Phiên bản 6.0.6 - Cập nhật ngày 02/11/2023